Årsmøte

Torsdag, 7 februar, 2019 - 19:00
BrurokInnkalling til årsmøte 2019

Bruråk, torsdag 7. februar 2019 kl 19:00

Innledende merknader:

På årsmøtet kan det ikke behandles saker eller forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Saksliste:

Ønske velkommen. Valg av møteleder og referent.
Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av saksliste.
Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
Behandle årsberetning.
Behandle regnskap i revidert stand.
Behandling av innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag.
Fastsette kontingent.

Bestemme klubbens organisasjon.
Valg av:
Leder
Styremedlem
To varamedlemmer (på valg hvert år)
To revisorer.
Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 vara.
Vedta klubbens budsjett.
Fastsettelse av styrehonorar
Styrets medlemmer velges for to - 2 - år av gangen.
Øvrige velges for ett -1- år av gangen.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for 2018 være betalt.

Godt møte!